Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Egyszerűbb-e az egyszerű bejelentés?

Építészet > Budakeszi

2016-09-15


2016. január 1-jével nagy ívű jogszabály-változások léptek hatályba az építésügyben. Így a 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakások építéséhez nem engedély, csak egyszerű bejelentés szükséges, az engedély-kérelemhez képest egyszerűbb dokumentációval.

A 2015 decemberében kihirdetett, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosításai a bürokráciacsökkentést és az eljárások radikális egyszerűsítését célozta, az építőipar fellendítése érdekében. A hatóság előzetesen nem ellenőriz és engedélyez, csak tudomásul vesz, a jogszabályoknak való megfelelést az építtetőre, a tervezőre és a kivitelezőre bízza. Csak utólag kér számon és keményen büntet minden jogszabályoktól eltérő építkezést.

A bejelentés szabályait a bevezetés után pár hónappal többször is módosította, egyben szigorította is az Országgyűlés. A július 1-jétől hatályos, legutóbbi módosítás szerint már csak a magyarorszag.hu oldalon, ügyfélkapus belépéssel az elektronikus építési napló feltöltése számít egyszerű bejelentésnek, melynek a kivitelezési dokumentáció is a részét kell, hogy képezze. A hatósági bizonyítvány (korábban lakhatási engedély) kiadása pedig csak három éven belül díjmentes, tíz év elteltével már 1 400 000 Ft az érte fizetendő igazgatási szolgáltatási díj.

Az új szabályozásról dr. Remete Sándor Budakeszi Város jegyzőjével, a budakeszi járásszékhely település építéshatóságának vezetőjével beszélgettünk.

- A kormány célja az eljárás egyszerűsítése, az építtetőkre nehezedő teher könnyítése volt. De mint minden változásnál, itt is túl kell jutnunk azon az átmeneti időszakon, amikor még senkinek sem könnyebb, sem a hatóságnak, sem az ügyfélnek. A január eleji módosítás lényege, hogy a 300 négyzetmétert meg nem haladó lakóépületek építése a korábbi építési engedély nélkül, egyszerű bejelentéssel megkezdődhet. Január 1. és július 1. között egy, a korábbi engedélyezési dokumentációhoz hasonló tervcsomagot kellett benyújtani az építéshatósághoz, vagy feltölteni az elektronikus rendszerbe. Azt az építéshatóság vagy tudomásul vette vagy nem.

- Említsük meg a határidőket, mert lényegesen lerövidült a hatóság válaszadási határideje.
- Így van.  Korábban az engedélyezési eljárás határideje 30-60 nap is volt, de az egyszerű bejelentésnél 15 napos határidő lépett érvénybe 2016. június 30-ig, július 1-től pedig az építési napló készenlétbe helyezését követő 15 nap után a napló megnyitásával már nem beszélhetünk határidőkről, hiszen az építtető döntése alapján kezdődhet meg a kivitelezés.

- Korábban az engedélyezési eljárásnál született határozatban az elutasításnál az építési hatóság indokolta az elutasítást, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy kijavítsa azt. Most nincs engedélyezési eljárás, nincs határozat, indokolás, így nincs segítség sem?
- Január 1. után indokolást ugyan nem, de tájékoztatást írtunk arról, ha nem tekintette bejelentésnek az építéshatóság a bejelentést.  Leírtuk mindazokat a jogszabályi helyeket, amiket a benyújtásnál az ügyfél és a tervező véleményünk szerint nem vett figyelembe, megjelöltük azokat a dokumentumokat. Július 1. óta már ez nincsen, mert a jogszabály meghatározza azt a kiviteli terv szintű tervcsomagot, amit az elektronikus építési naplóba fel kell tölteni. Ha ez az anyag teljes, az eljárási díj befizetése után a rendszer automatikusan aktiválja a bejelentést és lehet építeni. Ha ez mégis hiányos, vagy nem megfelelő tartalmú, az a tervező felelőssége, mert a rendszer nem küld hibaüzenetet. A hangsúly az esetek nagy részében nem is a tervmelléklet hiányán volt, hanem valamely jogszabálynak való nem megfelelés.

- A bejelentésként szolgáló elektronikus építési naplóba előírt dokumentumok elkészítése és feltöltése építésszakmailag jóval magasabb követelmények elé állítja az építtetőket. Úgy tűnik, tervező aktív részvétele nélkül építkezni nem lehet.
- Az új jogszabály a tervezőt és az építtetőt egy szorosabb együttműködésre sarkallja - az építési fázist megelőző hatósági kontroll nélkül - és egy felelősség-megosztással gyakorlatilag a kettőjük vállára helyezi az építkezés minden felelősségét. A tervező felelőssége, hogy a helyi építési szabályzatnak és a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően készítse el a műszaki dokumentációt, az építtető felelőssége pedig az, hogy egy szakmailag alkalmas, a szükséges tervezői jogosítványokkal és referenciákkal rendelkező mérnököt válasszon, és vele szorosan együttműködve végezze az építkezést. Érdemes a törvénymódosítás kidolgozásában is fontos szerepet játszó építész kamarák névjegyzékét figyelembe venni a kiválasztásnál.

- Újdonság, hogy legalább hat alkalmas tervezői művezetést ír elő a törvény.
- Korábban ez lehetőség volt, most kötelező. Gyakorlatilag nem a hatóság, hanem a tervező ellenőrzi azt, hogy a ház a terveknek megfelelően készül-e. A tervezői művezetés legmagasabb díjazását is szabályozza a törvény. Ez a legkisebb minimálbér másfélszerese, de a felek ennél alacsonyabb díjazásban is megállapodhatnak.

- Hogyan zajlik az ellenőrzés?
- Amikor a rendszer aktiválja a bejelentést, értesítést küld az építéshatóságnak, amely értesíti az ingatlan tulajdonosait, amennyiben az építtető és a tulajdonos személye nem azonos, a területileg illetékes jegyzőt, mely a településkép szempontjából fontos, valamint a területileg illetékes építész- és mérnökkamarát. A szomszédok az új rendszerben nem kapnak értesítést, pedig fontos lenne az ő tájékoztatásuk is, hiszen ők fognak abban a lakókörnyezetben élni, ahol az új épület is megvalósul. Õk azonban csak a kivitelezés megkezdésekor szembesülnek a tényekkel. Az építésfelügyelet a rendszeren belül látja a bejelentéseket, az ellenőrzéseket is ő folytatja le, mely elsősorban a rendszerben megjelenő dokumentációra, s az építési napló folyamatos bejegyzéseire vonatkozik, de szúrópróbaszerűen helyszíni ellenőrzéseket is végezhetnek. Az első félévben az Étdr -rendszeren keresztül történt a bejelentés, 8 napon belül az értesítést ezen keresztül kapták a települési jegyzők, melyhez csatoltuk az épületről készült egyszerűsített tervdokumentációt, így a települések is értesültek a bejelentéssel egy időben az épület helyéről (helyszínrajz), és homlokzati megjelenéséről, homlokzatok külső kubusáról. Ez azért volt hasznos, mert a szomszéd a települési önkormányzat jegyzőjénél való érdeklődésével egy időben tájékozódhatott az épülő házról.

- Hol székel a budakeszi járás építésfelügyelete?
- Érden, a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti egységeként.

- Aki elbukik az ellenőrzéseken, komoly bírságokra számíthat, tervezőként, építtetőként és kivitelezőként egyaránt. A hibák az új szabályozás szerint azonban csak utólag derülnek ki, amikor már munkaórát és építési anyagot nem kímélve elkövették őket. Egy tiltás vagy visszabontás a tetemes bírságon felül is komoly anyagi kár. Hogyan lehet ezt a kockázatot a lehető legkisebbre csökkenteni?
- A korábbi engedélyezési eljárást mostanra felváltotta egy önkéntes bejelentésen, az építtető és a tervező jogkövető és önellenőrző magatartásán alapuló eljárás, amelynek csak a felügyelete, ellenőrzése és egy utólagos szankcionálási lehetőség maradt marad a hatóságokra. Jelenleg az építésből adódó akár csak 10-20 cm-es eltérés sem lehetséges, ami a későbbi fennmaradási és továbbépítési engedélyezésnél egy komoly kötöttséget ró a hatósági engedélyek döntéseinek meghozatalánál. Nagymértékben megnőtt a tervezők felelőssége. Ezt szolgálja a legkevesebb 6 alkalommal kötelező tervezői művezetés is, továbbá az is, hogy szeptember 1-jétől a tervezőknek felelősségbiztosítást is kell kötniük. A jelentős bírságok pedig igazán érdekelté teszik az építtetőt és tervezőt is abban, hogy minden a jogszabályoknak megfelelően történjen az építkezésen, aminek köszönhetően várhatóan a szakmai színvonal is emelkedni fog.

- Az egyszerű bejelentéseknél milyen eszközök maradnak az önkormányzatok kezében a településképi szempontok érvényesítésére?
- Az egyszerűsítésnek vannak hiányosságai, a településkép védelme éppen ezek közé tartozik. Az egyszerű bejelentéssel készülő lakóingatlanoknál valós a veszély, hogy településképbe nem illő házak épüljenek.

- Hogyan lehet ezt a hiányosságot kiküszöbölni?
- Jelenleg a jogszabályok erről nem rendelkeznek. Az év eleji módosítások után a főépítészek szakmai visszajelzései és az építéshatósági tapasztalataink alapján javaslatainkkal a miniszterelnökséghez fordultam, és azt tapasztaltam, hogy az észrevételeink nagy része beépült az új jogszabályba. Július 1-jétől ismét új jogszabályi környezetben működünk, ismét készül egy levél a tapasztokból leszűrt észrevételekkel. Január óta már sok hiányosságot sikerült kijavítani a szabályokban, hiszen működés közben derülnek ki azok a zavarok és kiskapuk, amikkel kapcsolatban az egyértelmű szabályozást feltétlenül javasolt fenntartani. 

- Érezhető volt-e az építkezések számának növekedése az elmúlt fél évben a budakeszi járásban.
- 2015. első félévben száz építési engedélyt adtunk ki új lakóház építésére, idén első félévben mintegy hatszáz egyszerű bejelentéssel foglalkoztunk a budakeszi járás 12 településének elsőfokú építésügyi hatóságaként. Ez igen nagy szám, amivel országos viszonylatban is dobogós helyet foglalunk el az elbírált bejelentések darabszámának összehasonlításában. 8 napon belül minden egyes bejelentésre megtettük a tájékoztatást, ennek nagyjából a fele volt elsőre sikeres bejelentés, a felét nem tekintettük annak, de a nem sikeres bejelentést is második vagy harmadik alkalommal már teljesíteni tudta a tervező és az építtető, ha a mellékletek korrigálásával volt előzetesen probléma. 

- Milyen tájékoztatásra számíthatnak a budakeszi járásban élők az építkezés új körülményeiről?
A www.e-epites.hu oldalon folyamatosan, frissített tartalom segíti a tervezőket, építtetőket. A varoshaza.budakeszi.hu/varoshaza/osztalyok/epiteshatosagi-osztaly oldalon a hatósági ügyintézésről, a járásban található települések főépítészeinek és a hatósági ügyintéző kollégák elérhetőségei mellett nyomtatványokat, segédanyagokat is megtalál minden kedves ügyfél. A Budakeszi Polgármesteri Hivatal építéshatósági osztályán dolgozó kollégák és a főépítész is szívesen áll akár személyesen is rendelkezésre ügyfélfogadási időben. Az e-napló használatának elsajátítása érdekében a Lechner Lajos tudásközpont továbbképzéseket szervez, melyről a www.lechnerkozpont.hu oldalon tudhatnak meg többet.

Koós Hutás Katalin


Vissza