Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Helyi védelem alatt a szőlő

Építészet > Telki

2019-10-16


Telki önkormányzata módosította a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét a Telki szőlőterület helyi védelmének a megteremtése a hagyományos szőlőművelés fenntartása és ösztönzése érdekében, a tájképleg is kiemelt szőlőhegyi területek tájképének, értékeinek megőrzése mellett.

KÖZÉRTHETÕ ÖSSZEFOGLALÓ
a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Telki község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Telki község Önkormányzat Képviselő-testületének A településfejlesztéssel, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelete szerint lefolytatott eljárásban elkészítette és  Telki község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 30.napján tartott ülésén elfogadta Telki község Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását valamint a Településképi rendeletének módosításáról szóló  rendeletet és megalkotta Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 18/2019.(X.01.)Ör. rendeletét.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével lehetőséget teremt a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

Telki község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2019. (VI.25.) számú önkormányzati határozatában döntött a hatályos Településképi rendelet (TKR) módosításának szükségességéről.

A módosítás a Telki szőlőterület helyi védelmének megteremtése érdekében vált szükségessé.

A TKR jelen módosítása - a vonatkozó előírások alapján és a két dokumentum összhangja érdekében – indokolttá tette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) módosítását is.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22 § (2) bekezdése alapján „A településképi rendelet állapítja meg a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését.

 „(1) Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi vagy kerületi önkormányzat – településképi rendeletében védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme.

A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az utcakép vagy utcakép részlet, továbbá a település- és tájkarakter elemek megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.”

Telki kiemelkedő táji-, természeti adottságokkal rendelkezik, domborzati jellegzetessége, hogy a hegyláb terepviszonyainak megfelelően délnyugati irányban ereszkedő jellegű, lejtős-dombos terület. Tájszerkezetének egyik meghatározó eleme volt már a történelmi időkben is a hegylábi részeken elhelyezkedő kiterjedt szőlőterület.

A szőlőhegyi szőlőterület az Etyek-Budai borvidékhez tartozik, ahol Telkin a hagyományos Szőlőhegyi hasznosítás még őrzi az egykori tájhasználat emlékeit és gazdálkodási formáit.

A magyar borkultúra ősi és élő hagyományainak Telkin egyetlen megmaradt szeglete védendő értéket képvisel. A szőlőművelés és az ahhoz kapcsolódó borászati tevékenység építészeti elemei Telkin különváltan voltak jelen mindig, így a szőlőterülethez kapcsolódóan védendő építészeti elemek, egyedi építészeti értékek nem találhatóak. Ugyanakkor a művelés következtében kialakult tájszerkezet számos ökológiai, kultúrtörténeti és társadalmi értéket hordoz.

A tájkarakter védelme, a szőlőhegyi területek hagyományos tájhasználatának megőrzése, a táj sokszínűségének, változatosságának fenntartása kiemelt feladat napjainkban, mely a terület védelmét indokolja.

A Budai Tájvédelmi Körzet előterében elhelyezkedő beépítetlen szőlős, a domborzatra merőlegesen futó szőlősorokkal mindezek mellett egyedülálló tájképi értéket is képvisel.

A Telki hegy déli lankáin elhelyezkedő, keskeny hosszanti parcellákon lefutó, jellemzően magas-kordon művelésű szőlősorok egyenletes ritmusa adja tájesztétikai értékét.

A jellemzően szőlő művelési ágban nyilvántartott területeken a hagyományos szőlőművelés fenntartása és ösztönzése a cél, a tájképi szempontból is frekventált Szőlőhegyi szőlőterületek értékeinek, tájképi megjelenésének megőrzése mellett.

Ezen alapvető cél a településképet meghatározó egyik kiemelkedően fontos településkarakter elemének minőségi megóvását, a szőlőterületről adódó kilátás- és rálátásvédelem megvalósítását is biztosítja, melyek a terület további értékeit jelentik.

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A rendeletet 2019. október 31. napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv és a rendelet módosított szövege megtekinthető Telki község hivatalos honlapján (www.telki.hu), valamint nyomtatott formában a Telki Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

 Telki, 2019. október 7.

 Lack Mónika jegyző


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg