Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hit, művészet, nevelés

Kultúra > Zsámbék

2009-06-30


A zsámbéki Keresztelő Szent János Iskola elődjét 1995-ben alapította az Apor Vilmos Katolikus Főiskola egyrészt általános és középiskolai, másrészt gyakorlóiskolai feladatok ellátására. 2005-től a főiskola Vácra költözött, ezért a gyakorlóiskolai státus megszűnt. Ekkor az intézmény fenntartói feladatait – 2006. augusztus 1-jétől –- a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelsége vállalta át.

A Premontrei Szerzetesrend az 1200-as évek óta van jelen a településen. A „fehér barátok” voltak a késő román stílusban épült, mára rommá vált templom építői is. Iskolánk névadóul Keresztelő Szent Jánost választotta, mert a monostort is az ő tiszteletére alapították, hiszen ő a pusztában hirdette Krisztus eljövetelét. Különös kegyelemnek tartjuk, hogy több száz év elteltével, a történelem titokzatos útvesztői után ismét felerősödött a francia eredetű, az igehirdetést mindenek előtt fontosnak tartó szerzetesek jelenléte a településen. A premontrei rend női ága működteti a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskolát. Az intézmény a rendszerváltás után megszűnő szakmunkásképzők következtében előálló hiányt igyekszik pótolni, valamint a hátrányos helyzetű fiataloknak segít a továbbtanulásban, így a társadalomba való beilleszkedésben.

A Zichy-kastélyban működő Keresztelő Szent János Iskola a premontrei szellemiség továbbvivője kíván lenni, de ide járnak más vallású, elsősorban református, vagy nem hívő családok gyermekei is, követve Jézus tanítását, mely szerint szelídséggel kell tanait hirdetni. Az intézmény célja, hogy a keresztény értékrendet képviselő, azt saját értékrendjének valló fiatalokat neveljen.

A 8+4 évfolyamos összetett iskola, ahol alap- és középfokú oktató-nevelő munka, és 12 évfolyamos alapfokú művészeti oktatás folyik, a diákok érdeklődésük szerint járhatnak grafika, festészet, kerámia, textilművesség, számítógépes animáció, valamint fotóművészet szakra. A művészetoktatás sajátos lehetőségeivel segítik a világ jobb megértését, a művészi kommunikáció megismertetésével gazdagítják a tanulók önkifejezésének eszköztárát, a személyiség még nagyobb kiteljesedéséhez segítve a gyerekeket a teremtő Isten alkotó-formáló munkájába való bekapcsolódás révén.

A serdülőkor jellegzetes lelki problémáinak feldolgozásában is segítséget nyújthat az alkotó tevékenység. A tanulók 9. osztályos korukig drámaórákon is részt vesznek, ahol a kifejezőkészség és a konfliktuskezelés technikáit, önmaguk és mások elfogadását sajátíthatják el játékos és művészi formában.

Hagyományaink közé tartozik, hogy évente kétszer, építészettörténeti, művészettörténeti kirándulást szervezünk az érdeklődő gyerekeknek, amin családjukkal együtt is részt vehetnek. Jártunk már Esztergomban, Vácott, Székesfehérvárott, Veszprémben, Győrben. A színvonalas oktatás feltételeit a képző- és iparművészeti, a kézműves, a drámajáték-, az ének-zenei, az informatikai, a nyelvi szaktantermek és a természettudományi előadók biztosítják. Filmklubot működtetünk, és minden évben megrendezzük az egykori premontrei szerzetesköltőről, Mécs Lászlóról elnevezett szavalóversenyt is. Rendszeresen adunk otthont diákjaink, művésztanáraink és más kortárs alkotók műveit bemutató kiállításoknak. Június 19-ig megtekinthető – előzetes bejelentkezés alapján – a második félév képző- és iparművészeti munkáit bemutató kiállításunk.

Iskolánk eseményeiről, táborairól (sítábor, vízitúra), negyedik éve megrendezett nyári művészeti táborunkról honlapunkon (www.kszj.hu) fényképes beszámolókat tekinthetnek meg, aktualitásainkról, friss híreinkről tájékozódhatnak az érdeklődők. A táborban a drámajáték mellett különböző képzőművészeti technikákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, gyakorolhatják az egyedi és sokszorosítógrafikai eljárásokat, bepillantást nyerhetnek a textil- és agyagművesség, valamint az animáció rejtelmeibe.

Molnár Krisztina Rita


Vissza