Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Budakeszi - és azon belül Nagyszénászug - csatornázási projektjéről

Olvasói levelek > Budakeszi

2010-06-24


Nyílt levéllel fordult a Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület Budakeszi képviselő-testületéhez az egyre jobban benépesülő külterületi városrész csatornázási esélyeinek kilátástalansága miatt.


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

A Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület (NSzZCÉE) a város, és azon belül Nagyszénászug csatornázási projektje megvalósítása érdekében megtartott 2010. január 18-i Civil Fóruma, ill. a szintén általunk 2010. február 25-én kezdeményezett, informális jellegű Érdekegyeztető Fóruma után is közvetlenül érzékelhető a képviselő-testület (KT) értetlensége, tanácstalansága, bénultsága, csodavárása, a tényekkel-nem-szembenézése a város csatornázási projektje tárgyában. Mindezeket leplezendő, a KT-ben kicsinyes civakodások, egymásramutogatások, időhúzás, a tényleges problémamegoldás helyetti pótcselekvések, gumicsont-bedobások, egyszóval az ördögi körből való kitörési képtelenség megnyilvánulásai érhetők tetten. Pedig mi az említett fórumokon kristálytisztán beszéltünk: feltártuk, hogy nézetünk szerint milyen problémák vannak, és azoknak milyen gyakorlatias megoldási lehetőségei vannak.
A következőkben összegezzük ezeket:

1. ALAPPROBLÉMA

Úgy véljük, mert sajnos ezt tapasztaljuk, hogy a KT képtelen megérteni, logikusan összeilleszteni, következetesen megvalósítani az alábbi hatályos jogszabályokból e tekintetben reá háruló kötelezettségét:
-     a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8§(1) bekezdésében foglalt csatornázási kötelezettségét [„…önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:…a csatornázás…”]
-     az EGK (Európai Gazdasági Közösség) 91/271/EGK Tanács irányelvét a települési szennyvíz kezeléséről, és a hozzátartozó 2007. január 16-i dokumentumot, amely a szennyvízelvezetési agglomerációról, tehát nem kül - ill. belterületről szól.
-     a 25/2002.(II.27.) kormányrendeletet, amely elrendeli - Budakeszit nevén is említve -, hogy Budakeszi teljes területén (amelyet egy és oszthatatlan szennyvízelvezetési agglomerációnak jelöl meg) a csatornázást 2010. december 31-ig meg kell valósítani. (Figyelem! E kormányrendelet több mint 8 évvel ezelőtt jött ki, azóta ismert kell, hogy legyen a – mindenkori – KT számára!)

A fentieket összefoglalva: Budakeszi önkormányzatának kötelessége Budakeszi teljes területén 2010. december 31-ig az új szennyvíztisztító telepet is magába foglaló, szennyvízelvezető hálózat útján a csatornázás megvalósítása.

Ilyen egyszerű a jogszabály „parancsa”. A KT-nek nincs mérlegelési, értelmezési és időhúzási lehetősége, és főleg nincs lehetősége és joga „kimazsolázni” részeket/részleteket. Ezt kell a KT-nek megérteni. Csak az okos és - most már - villámgyors végrehajtáson járhat az esze.

Ismerve a város jelenlegi csatornázottságát, mint adottságot, a város csatornázási projektje a következő szükséges és elégséges tartalmi elemekből tevődik össze:
1. Új szennyvíztisztítómű felépítése
2. Belvárosi rekonstrukció
3. Makkosmária teljes csatornázása
4. Nagyszénászug teljes csatornázása

Minthogy mindenféle összevisszaságot, értetlenséget, ötleteléseket tapasztaltunk a KT részéről, ezért elvárjuk a KT-től, hogy 2010. május 31-ig nyilvánítsa ki önkormányzati határozatban, hogy a város csatornázási projektjén a fentiekben kifejtetteket érti. Egy ilyen határozat meghozatala a mostani bábeli zűrzavar helyett mindenki számára egyértelműséget, tisztánlátást jelentene, továbbá semmi mást, mint „csak” jogszabályok betartását Budakeszi részéről, tehát ez semmi többletvállalást sem jelentene. Egyértelműen végre azt jelezné, hogy a KT megértette és felvállalta jogszabályokból adódó kötelességét.

Az általunk elmondottakat mi sem bizonyítja jobban, mint az a kétségbevonhatatlan ellentmondás, amelyet az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló BSzM Kft. honlapján (Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft., www.bszm.comlu.com) olvashatunk. Márpedig a BSzM Kft. feladatait a KT szabja meg!

Célszerűnek tartanánk egy jól előkészített és széles körben meghirdetett lakossági fórum megtartását 2010. május 31-ig. Evvel nem történne semmi más, csak annyi, hogy a KT-t alkotó politikai erők mindegyike betartaná a 2006-os helyhatósági választási kampányban publikált választási ígéreteit a nyilvánosságról, a lakosság jól informáltságáról.

2. ALAPPROBLÉMA

Nyilvánvalóan összekeveredett a „KT fejében” a város csatornázási projektjének fogalma (és annak fent megjelölt négy tartalmi eleme) a projekt - sajnos Nagyszénászugot nem tartalmazó – három elemének megvalósításához uniós és magyar állami pénzek elnyerésére irányuló pályázatának, mint fő finanszírozási forrásnak a lehetőségével.

Magyarán: a KT azt hiszi, hogy a város csatornázási projektje egyenlő, sőt azonos az uniós pénzekből finanszírozható/megvalósítható résszel. Ez alapvető tévedés! Minthogy ennek a tisztázása a város egészének érdeke, ezért várjuk a KT-től, hogy tisztázza nézetét e tekintetben is. 2010. május 31-re önkormányzati határozatban nyilvánítsa ki, hogy a városi csatornázási projekt megvalósítása érdekében mely fő projektelemek finanszírozására nyújt be pályázatot uniós és magyar állami támogatások elnyerésére?

Például a következőkre:
1.  Új szennyvíztisztítómű felépítése (talán a város tényleges, jövőt is figyelembevevő szükségleteihez képest csökkentett kapacitással?)
2.  Belvárosi rekonstrukció
3.  Makkosmária egy része (mely része?)

A KT a pályázat beadási határidejét önkormányzati határozatban 2010. május 31-ig szabja meg magának, s határozatban nyilvánítsa ki, hogy a pályázat teljes anyagát 2010. május 31-ig nyilvánosságra hozza.

3. ALAPPROBLÉMA

Ilyenkor a népnyelv egyszerűen úgy fogalmaz, hogy nincs „B-terv”! Véleményünk szerint a KT túlságosan, egyoldalúan épít – az e sorok írásakor –talán még be sem adott pályázat megnyerésére, a még meg sem nyert, egyelőre csak a rózsaszín álomban létező képzeletbeli támogatást már költi is.

A pályázat megnyerése ugyanis egyáltalán nem biztos. Az ebből származó pénz pedig – jelenlegi legjobb tudomásunk szerint – nem a város egészének a csatornázását oldaná meg, hanem csak egy részének problémáit. A félreértések elkerülésére megjegyezzük, hogy mi örülnénk neki, kívánjuk, mert érdekünk, hogy megnyert pályázatunk legyen. De azt nem helyeseljük, hogy erre az egy csodaváró lapra tesz fel a KT mindent! Maradjunk realisták!
A brüsszeli pénz mégcsak meglenne, de a magyar állami támogatás nélkül ez sem folyósítható – ez a szabály. Márpedig édes hazánkat a tornyosuló belső gondok mellett a világgazdaság cudar szelei is tépázzák. Mindenki tudja, aki itt él, hogy a 2010. év állami költségvetése nem tartható, újra lesz szükség. Kérdés, hogy ez tartalmaz-e majd ilyen célokra (is) pénzt? Mindenesetre erre biztosíték nincs!

Ezért kell egy „B-terv”. Az meg nincs! – vagy legalábbis a KT gondosan titkolja az őt megválasztó város nyilvánossága elől.

Egy „B-terv” gyors kialakítása érdekében a NSzZCÉE a következő lehetőségek gyors, 2010. május 31-ig történő megvizsgálását javasolja a KT-nek:

1. Olyan potenciális, tőkeerős szakmai partnerek megkeresését, akik koncesszorként a teljes városi csatornázási projektet meg tudnák valósítani (pl. Fővárosi Vízművek, Fővárosi Csatornázási Művek, Észak-dunántúli Regionális Vízmű, Veolia stb.)
2. Egyáltalán: a csatornázási projekt forrás oldalának átgondolását, tisztázását, azaz kitől, milyen szereplőktől (pl. koncesszor, önkormányzat, lakosság) milyen ütemezésben, milyen nagyságrendben, milyen jogcímen kell anyagi forrásokra támaszkodni.
3. Annak egyértelmű meghatározását, hogy a KT részéről ki, milyen felelősséggel, eszközökkel, lehetőségekkel tartja egy kézben a város csatornázási projektjének végrehajtását, és megfelelő-e a személyi, anyagi háttér biztosítása?

4. ALAPPROBLÉMA
a megvalósítási terv hiánya a sérülékeny, karsztos Nagyszénászug gyors csatornázására.

A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat (NSzVkT) működésével kapcsolatban egyesületünk – és elődszerveződése is – 2004. óta többször komoly kritikát fogalmazott meg. A KT 2007 óta pereket folytat a NSzVkT ellen, amely patthelyzetet, állóháborút idézett elő és megterheli az egész várost, annak közéletét.

Nekünk, nagyszénászugiaknak, de úgy gondoljuk a város egészének is, az az érdeke, hogy ez a terméketlen, mindenki idejét, energiáját, s a köz pénzét felemésztő szembenállás azonnal fejeződjék be, ne legyen „ügy” – ami egyébként műprobléma, gumicsont.

Egyszerűen: a KT mutassa be problémamegoldó = városvezetői képességeit, mert ezt várják el tőle a választók. A város nevében felszólítjuk a feleket az egyezségre! Nem a helyzet elmérgesítésére van szükség, az sehová sem vezet, sőt csak kárt okoz! Jól tudjuk, hogy az „ügy” gyors megoldásában a feleknek paradigmaváltásra van szükségük. A jelenlegi helyzetben e gordiuszi csomót már nem időtrablóan kibogozni, hanem átvágni kell!

A NSzZCÉE a 2010. január 18-i és a február 25-i civil fórumain kifejtette, hogyan lehetséges ez gyorsan, praktikusan és megnyugtatóan:
-     A KT 2010. május 31-ig mondja fel a Fővárosi Vízművekkel 1997. december 19-én kötött, a város számára előnytelen együttműködési szerződést, vizsgálja felül a 2006. decemberi háromoldalú szerződést, majd 2010. június 1-30-ig folytasson tárgyalást a nagyszénászugi vízszolgáltatási (koncesszió) értékesítésére minden szóba jöhető szolgáltatóval vagy szakmai befektetővel.
-     A KT folytassa a 2007 áprilisában megkezdett átvételt: vegye át a NSzVkT vízmű-vagyonát 2010. május 31-ig.
-     Független szakértő céggel állapíttassa meg a nagyszénászugi vízberuházás aktuális piaci értékét 2010. június 30-ig.
-     2010. június 30-ig folytasson tárgyalásokat szakmai befektetőkkel a nagyszénászugi vízberuházás értékesítésére.
-     A KT 2010. június 30-ig folytasson tárgyalásokat a nagyszénászugi csatorna-projekt potenciális koncesszorának kiválasztására.

5. JÁRULÉKOS FELADAT A KT SZÁMÁRA

A KT hajtsa végre a 2001. április 26-i (igen, több mint 9 éve hozott!) határozatát, azaz
-     készítesse el Nagyszénászug szabályozási tervét
-     vonja üdülőterületbe Nagyszénászugot.
(A Serény József tanácsnok által kért nagyszénászugi állandó lakcímekre való bejelentkezések előfeltétele a világos, egyértelmű jövőkép felvázolása.)

Budakeszi – Nagyszénászug, 2010. május 10.

Dr. Müller Tibor elnök
Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesület


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg