Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A KÉPVISELÕ-TESTÜLET 2004. OKTÓBER 5-I ÜLÉSÉRÕL

Közélet

2004-11-01


MÓDOSÍTÁS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVRÕL SZÓLÓ HATÁROZATBAN. A Budakeszi Településszerkezeti tervéről szóló 90/2002.(V.30.) önkormányzati határozatának 3/b mellékletében szereplő, a fejlesztési területek adatairól felhasználási kategóriánként és területenként című táblázatának utolsó, a különleges kikötéseket (beépítési %, telekméret) tartalmazó oszlopára vonatkozóan a következő megjegyzés beillesztését szavazta meg a KT: tájékoztató adatok, amelyek a szabályozási tervekben megváltoztathatók. 227/2004.(X.5.)

ELFOGADTÁK A MAKKOSMÁRIAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT: A KT a Makkosmáriára kidolgozott fejlesztési koncepciót lényeges módosítások után elfogadta, a területre készülő tervezési programot e koncepció alapján módosította, egyben kezdeményezte a makkosmáriai szerkezeti terv módosítását.
A makkosmáriai fejlesztési koncepció lényege: Budakeszi Helyi Építési Szabályzatával párhuzamosan kidolgozásra került a még nem szabályozott Makkosmária fejlesztési koncepciója. Az önkormányzatnak célja, hogy megoldódjon az eddigi szabályozás és a tényleges kialakult használat közötti ellentmondás. Lehetőséget kíván biztosítani az ingatlantulajdonosoknak arra, hogy a beépíthetőség feltételeinek teljesítésével maguk határozzák meg a terület fejlesztési ütemét úgy, hogy a terület sajátos, kertes, természetközeli karaktere megmaradjon.
A fentiek megvalósítására a KT kezdeményezi a budakeszi településszerkezeti terv módosítását, hogy Makkosmária teljes területe megfelelő ütemezés szerint kertvárosi lakóövezeti besorolásba kerüljön, három eltérő előírású övezet kialakításával. Az övezetek közötti eltérés a kialakítható minimális telekméretben (1200 m2, 1500 m2 és 2000 m2) és az építménymagasságban (4,5 m és 5 m) van. A teljes területre a beépíthetőség maximum 15 %, mindhárom övezetben telkenként legfeljebb 1 lakóépület építhető, melyben legfeljebb 1 lakás alakítható ki. Ezen paraméterekkel a várható lakosságszám Makkosmárián kb. 4000 fő. A pontos, részletes szabályozásról a készülő Makkosmáriai szabályozási terv intézkedik.
Az ingatlanokra az építési engedély kiadásának feltétele a terület (területrész) belterületbe-vonása, a később kialakítandó feltételrendszer szerinti belterületbe-vonáshoz kapcsolódó egyéb feltételek teljesítéséből eredő közérdekű kötelezettségvállalások a település és a terület számára is hasznos felhasználásáról kell gondoskodnia a cégnek; a teljes közműépítés (víz, gáz, villany, csatorna, csapadékvíz-elvezetés), hogy az utak szabályozási szélességének megfelelő kialakítása és fásítása; a Napsugár utcán kívül legalább még egy olyan közlekedési kapcsolat megfelelő keresztmetszetű kialakítása, mely közvetlen közút kapcsolatot biztosít a terület számára.
A fenti koncepció megvalósításával feloldódik az eddigi ellentmondásos helyzet, a terület a valós funkciónak megfelelő besorolást kap. Budakeszi jelentős méretű területe az önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül fejlődhet, melynek üteme a belterületbe- vonási eljárással szabályozható. A lakossági területleadásokkal az utak szabályozhatók, ezt követően lehetőség nyílik a teljes közműkiépítésre. A víz és csatornahálózat kiépítésével és önkormányzati tulajdonba adásával az önkormányzat vagyona gyarapodik. A meglévő ingatlanokba való bejelentkezések, valamint az új építkezések az adóbevétel növekedését eredményezik. Fenn áll a veszélye annak, hogy nem megfelelő szabályozás esetén a jelenleg már kialakult használat fenntartásával funkcionál tovább a terület, a kapcsolódó problémák nem oldódnak meg. 228/2004.(X.5.)

A KT kezdeményezte Budakeszi település szerkezeti tervének módosítását:
- Makkosmária 23/a és 23/b jel alatti területe üdülő övezetből kertvárosi lakóövezeti besorolásba kerül.
- Szőlőskert-Nyugat Gazdasági Terület övezeti határa a 0103/646 hrsz. ingatlannal zárul. 229/2004.(X.5.)

INGATLANÉRTÉKESÍTÉS. A KT kétfordulós pályázaton értékesíti a 2702 hrsz.-ú ingatlannak a Pátyi út és a Vincellér u. közötti, kb. 1000 m2-es részét. A pályázati kiírás, melynek ellenértéke 10.000,- Ft, a Magyar Nemzetben és az önkormányzat honlapját jelent meg. A beadási határidő november 12. volt, s a minimálisan ajánlott vételár 12600,- Ft/m2. 230/2004.(X.5.)

KÖZÉRDEKÛ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK BEFOGADÁSÁRÓL DÖNTÖTT A TESTÜLET. A KT döntött arról, hogy budakeszi ingatlanok tulajdonosai által közérdekű kötelezettségvállalásként - a Helyi Építési Szabályzat tárgyalásával egy időben - felajánlott adományait elfogadja. Az előterjesztéshez a szerződéseket nem mellékelték, de a jegyző tájékoztatása szerint ezek bárki számára megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján. A 0103. hrsz-ú ingatlanok (Szőlőskerti terület) tulajdonosai 40.380.000,- Ft-ot, a 656/14-15 hrsz. (Tavasz lakópark) tulajdonosai 4.800.000,- Ft-ot, 081. és 084. hrsz.-ú területek (a Baumgartner-Takács-féle terület) tulajdonosai pedig 9.000.000,- Ft-ot ajánlottak fel az önkormányzati intézmények hatékony működtetéséhez, a rendeletek alapos előkészítéséhez, különös tekintettel az építési igazgatás és városfejlesztés területére. A 2410. hrsz. (Barackos) tulajdonosai 6.000.000 Ft-ot ajánlottak fel ugyanerre a célra, kiegészítve a Barackos városrész területrendezésének és területfejlesztésének javítási igényével. 231/2004.(X.5.)

PÁLYÁZAT. A KT a 98/2004.(V.19.) sz. önkormányzati határozatának 1. számú mellékletének 5. pontjában feltüntetett európai uniós pályázat részvételi keretösszegeit módosítja: GVOP - Az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása  Projekt összesen: 80,- mFt, Önrész: 10,- mFt. 232/2004.(X.5.)

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS. A KT tulajdonosi jogkörében eljárva a belterületi helyiségek bérleti díját 2004. december 31-ig 1.000,- Ft/m2 összegben állapította meg. 233/2004.(X.5.)

RENDELETEK
51/2004. Budakeszi helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
52/2004. az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) rendelet módosításáról: A KT a 2702 hrsz-ú út megjelölésű ingatlan Vincellér u. és a Pátyi út közötti 1000m2 nagyságú területét forgalomképessé nyilvánította.

Az önkormányzati tudósításokat összeállította: Koós Hutás Katalin

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a képviselő-testület üléseinek szó szerinti jegyzőkönyvei az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint az ülést követő 20 napon belül közzé tételre kerülnek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a városi könyvtárban és az önkormányzat honlapján!


Vissza